होम » बेमौसमी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० पुग्यो, ३१ जना सम्पर्क विहीन
s~rgk'/, @ sflQsM dxfsfnLsf] af9Ln] Iflt k'¥ofPsf] ;8s nuftf/sf] jiff{kl5 dxfsfnL gbLdf cfPsf] af9Ln] s~rgk'/sf] eLdbQ gu/kflnsf–!@ cf]bfnLl:yt lgdf0ff{wLg rf/ n]gsf] k'n;Fu} ag]sf] ^ n]gsf] ;8sdf k'¥ofPsf] Iflt . af9Ln] sfnf]kq] ul/Psf] ;8s aufpg'sf ;fy} t6Lo If]qdf hf]lvd a9]sf] 5 . tl:a/M z]/axfb'/ l;+x÷/f;;

बेमौसमी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० पुग्यो, ३१ जना सम्पर्क विहीन

by नागरिक टुडे

अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० पुगेको छ । कार्तिक १ गते देखी लगातार परेको पानीका कारण देशभर ३० जनाको मृत्यु भएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) वसन्त कुँवरले रातोपाटीलाई बताए ।प्रदेश–१ र सुदूरपश्चिममा धेरै क्षति पुगेको छ । बाढी र पहिरोमा परेर २६ जना घाइते भएका छन् । ३१ जना सम्पर्क विहीन छन् । सम्पर्क विहीनहरूको खोजी भइरहेको एसएसपी कुँवरले बताए । डोटी जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ८ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । बैतडीमा ३ जना, डडेलधुरामा २ जना,  कालिकोटमा १ जना, धनकुटामा  ६ जना र सुनसरीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मनसुनका कारण इलाममा २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।गृहमन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार ४०० जना विस्थापित बनेका छन् । प्रदेश १ मा मात्रै २२ जनाको मृत्यु भएको महाशाखाको भनाइ छ । नेपालमा असोज ३१ देखी  पानी पार्ने प्रणाली सक्रिय भएको थियो । ratopati

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?