होम » प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
k|d b]pjfåf/f lgb]{zg sf7df8f}F, !$ ;fpgM k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf l;+xb/af/df laxLaf/ gjlgo'Qm /fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf 8f ljZj kf}8]nnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkykl5 lgb]{zg lbFb} . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

by नागरिक टुडे

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहान ११ः४५ मा बस्नेगरी बोलाएका हुन् । आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । बुधवारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरेको थियो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि बिहान ९ बजे सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बोलाइएको थियो ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?