होम » कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका ८० र दुवै डोज लगाएका ९० प्रतिशतमा एन्टीबडी
gful/snfO{ sf]/f]gflj?4 vf]k b]pv'/L, @* ;fpgM 3f]/fxLsf] kßf]bo gd"gf dflj vf]k s]G›df sf]/f]gflj?4 e]/f];]nsf] bf];|f] 8f]h vf]k nufpb} gful/s . tl:a/ M /l~htf clwsf/L÷/f;;

कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका ८० र दुवै डोज लगाएका ९० प्रतिशतमा एन्टीबडी

by नागरिक टुडे

नेपालमा ६८ दशमलब ६ प्रतिशत व्यक्तिमा कोभिड १९को एन्टीबडी देखिएकोछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत असार २१ देखि साउन ३० गतेसम्म ५ महिनाभन्दा माथि उमेरसमुहका १३ हजार १६१ जनामा गरेको सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेमा ६८ दशमलब ६ प्रतिशत कोभिड एन्टीबडी देखिएको हो। कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका ८० र दुवै डोज लगाएका ९० प्रतिशतमा एन्टीबडी देखिएकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकोछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले  सातै प्रदेश, हिमाल,पहाड,तराई,गाउँ शहरका सबै लिंग, उमेर,पेशा तथा सबै समुहमा समान एन्डीबडी देखिएको बताए।

उनले भने,‘एक मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिमा ८० प्रतिशत र पूणर् मात्रा कोभिड खोप लगाएमा ९० प्रतिशत एन्डीबडी देखिएको छ। यसले हामीले लगाइरहेको कोभिड खोप प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?