होम » मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि देउवाद्वारा काँग्रेसका नेताहरुसँग परामर्श
k|d b]pjfåf/f lgb]{zg sf7df8f}F, !$ ;fpgM k|wfgdGqL z]/axfb'/ b]pjf l;+xb/af/df laxLaf/ gjlgo'Qm /fli6«o of]hgf cfof]usf pkfWoIf 8f ljZj kf}8]nnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkykl5 lgb]{zg lbFb} . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि देउवाद्वारा काँग्रेसका नेताहरुसँग परामर्श

by नागरिक टुडे

मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । अपरान्ह १२ बजेर १५ मिनेटदेखि बैठक सुरु भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

आजको बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सम्भावना प्रवल रहेको छ । सरकारले सोही अध्यादेश ल्याउने उद्देश्यका साथै सोमबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । बैठकअघि काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् । देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, महामन्त्रीद्वय शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासँग परामर्श गरेका हुन् ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?