होम » शीर्ष नेताहरु नआउँदा जसपाको बैठकमा ढिलाइ
sf7df8f}F, !) c;f/ . kfFr ljkIfL u7aGwn] laxLaf/ gofF afg]Zj/df cfof]lht zLif{g]tf / ;Dkfbsx? aLrsf] cGt/lqmofdf af]Nb} hgtf ;dfhjfbL kf6L{sf cWoIf pk]Gb| ofbj . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

शीर्ष नेताहरु नआउँदा जसपाको बैठकमा ढिलाइ

by नागरिक टुडे

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को कार्यकारिणी समितिको तेस्रो दिनको बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको छ ।
तुलसी लाल अमात्य स्मृति भवनमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने भनिएको बैठक साढे १२ बजेसम्म सुरु हुन नसकेको हो । पार्टीका शीर्ष नेताहरु नआएको करण बैठकमा ढिलाई भएको बताइएको छ ।
आज बस्ने बैठकमा सरकारमा मन्त्री पठाउने विषय, कार्यकारिणी समितिको पूर्णता, संगठन विस्तार तथा समायोजनलगायतको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
जसपाको आधिकारिकता पाएपछि सुरु भएको बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गर्नुको साथै, संसदीय दलको नेता चयन गर्नका लागि तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाएको छ ।
त्यस्तै, पार्टीबाट कुन मापदण्डमा मन्त्री पठाउने भन्ने बारेमा निष्कर्ष निकाल्न तीन सदस्यीय एक समिति पनि बनाइएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यावधिकका लागि पाँच सदस्यीय एउटा अर्को समिति पनि बनाइएको छ ।

यिनिहरू पढ्न छुटे की ?